SFI-kurser

SFI – nyckeln till samhället

Vill du ha en bra start på ditt nya liv i Sverige är språket mycket viktigt. Hos oss får du kunskaper som hjälper dig i ditt dagliga liv; i affären, hos doktorn, på dagis och i kontakten med olika myndigheter. 

Kontakta din kommun om du är nyanländ, så att du kan börja studera Svenska för invandrare så fort som möjligt. Kursen är indelad i fyra nivåer, A, B, C och D.

 

Kurs A                NIK1SFIKUA9

Kurs B                NIK1SFIKUB9

Kurs C                NIK1SFIKUC9

Kurs D                NIK1SFIKUD9

SFI-kurserna är till för dig som saknar grundläggande kunskaper i svenska. Vi nivåtestar dig och placerar dig i en passande grupp.

För dig som vill gå snabbare fram med studierna finns extra hjälp med läxläsning, grammatik- och skrivövningar.

För att anmäla dig till våra SFI-kurser kontakta gärna din hemkommun.

Välkommen!

 

KURSPLAN FÖR SFI KURS A  

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs 
Muntlig produktion

Eleven ska kunna hälsa, presentera sig eller någon annan, kunna berätta om sin vardag och hobbyer, både nu och förr, själv kunna fråga och svara på vad klockan är, göra enkla inköp, beställa mat på restaurang, föra mycket enkla samtal om vardagliga saker, som t ex vädret. 


Skriftliga färdigheter

Eleven ska skriftligt kunna presentera sig själv och sin familj, berätta varifrån hon kommer och skriva kort och enkelt om sitt vardagsliv och dagliga rutiner. Eleven ska också kunna skriva enkla meddelanden.  


Hörförståelse

Eleven ska förstå och kunna svara på enkla frågor som rör henne och närstående, frågor om t ex klockan och svara på enkla frågor vid t ex inköp eller hos doktorn. 


Läsförståelse

Eleven skall kunna förstå och använda – förutom nivåanpassad lärobokstext – mycket enkla texter i vardagslivet, t ex kunna läsa en tv-tablå, busstidtabell eller en enkel annons. 

 

KURSPLAN FÖR SFI KURS B 


Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutad kurs.
 


Muntlig produktion

Eleven ska kunna både hålla med och säga emot i samtal, kunna berätta om olika upplevelser, diskutera arbete, utbildning, framtidsplaner och fritid med någon, skaffa upplysningar, ge råd, beskriva olika sorters händelser med enkla meningar och delta i socialt småprat. 


Skriftliga färdigheter

Eleven ska kunna fylla i enkla blanketter, skriva enkla fakta om Sverige och jämföra med sitt eget land, svara på en skriftlig inbjudan, skriva ett enkelt brev och enkla berättelser. 


Hörförståelse

Eleven ska kunna förstå enkla instruktioner, enkla telefonsamtal och vad ett TV- eller radioprogram handlar om, samt förstå innehållet i okänt, enkelt socialt småprat.

 
Läsförståelse

Eleven ska kunna läsa sig till hur enkla kommandon i datorn fungerar, förstå enkel tidningstext och faktatexter om Sverige och svenska traditioner och livsstil, kunna förstå bostads- och jobbannonser.

Eleven ska också förstå merparten i mer avancerade texter.

 

KURSPLAN FÖR SFI – KURS C


Muntlig produktion

Eleven ska kunna kommunicera på ett enkelt språk i bekanta situationer i vardags-, samhälls-, och arbetsliv och kunna beskriva personer och återberätta intryck och händelser, motivera sina ställningstaganden, samt själv kunna ge instruktioner.

 


Skriftliga färdigheter

Eleven ska skriftligt kunna redogöra för egna upplevelser, förmedla erfarenheter och åsikter, samt kunna återberätta faktatexter.

 


Hörförståelse

Eleven ska kunna kommunicera på ett enkelt språk i förutsägbara situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv, t ex kunna lämna besked telefonledes, beställa tid hos läkare, beställa biljetter och förstå instruktioner.

 


Läsförståelse

Eleven ska förstå, kunna ta till sig och använda information om vardags-, samhälls-, och arbetsliv i enkla, vanligt förekommande faktatexter, instruktioner och meddelanden. Eleven ska också kunna tillgodogöra sig nivåanpassade texter av fiktiv karaktär.

 

KURSPLAN FÖR SFI – KURS D

Muntlig produktion

Eleven ska kunna kommunicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, och arbetsliv genom att t ex redogöra för aktuella händelser, beskriva och jämföra åsikter, intryck och erfarenheter, ge råd och instruktioner samt anpassa sitt språk efter situationen.

 


Skriftliga färdigheter

Eleven ska kunna kommuicera både i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls- och arbetsliv genom att t ex skriva sammanhängande texter om händelser och ämnen som är bekanta eller av personligt intresse, skriva enkla argumenterande texter för att förmedla information och tankar om konkreta och abstrakta ämnen samt föra anteckningar om ett känt ämne. 


Hörförståelse

Eleven ska kunna förstå tydligt tal i informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, och arbetsliv, t ex beskrivande och berättande texter, information om aktuella frågor och händelser samt detaljerade och tydliga instruktioner. 


Läsförståelse

Eleven ska kunna förstå, använda och tillgodogöra sig innehållet i enkla texter som handlar om vardags-, samhälls- och arbetsliv, t ex berättande, beskrivande och faktaorienterade texter samt kunna reflektera över innehåll och syfte, olika typer av informativa texter samt föreskrifter och instruktioner.