Grundkurser

Här nedan får du information om tider för våra grundkurser SAS, matematik och engelska samt vilka mål vi arbetar mot.

 

KURSPLAN FÖR ENGELSKA GRUND – NIVÅ 1


Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska kunna hälsa, presentera sig eller någon annan, kunna berätta om sin vardag och hobbyer, både nu och förr, själv kunna fråga och svara på vad klockan är, göra enkla inköp, beställa mat på restaurang, föra enkla samtal om vardagliga saker, som t ex vädret.

Eleven ska kunna skriva enkla brev, meddelanden och korta, enkla berättelser som andra förstår.

Eleven ska kunna läsa enkla fakta- och skönlitterära texter och kunna reflektera över innehållet.

Eleven ska kunna förstå innehållet i tydligt talad engelska om kända ämnen från olika delar av världen.

 

KURSPLAN FÖR ENGELSKA GRUND – NIVÅ 2

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska ha tillgodogjort sig kunskaper om vardagsliv, samhälle och kultur i några engelskspråkiga länder, kunna förstå instruktioner samt planera och genomföra arbetsuppgifter på egen hand.

Eleven ska kunna tala tydligt och använda sig av omformuleringar för att göra sig förstådd, samt kunna anpassa sitt språk till olika mottagare

Eleven ska kunna läsa enkla fakta- och skönlitterära texter och kunna återberätta innehållet.

KURSPLAN FÖR ENGELSKA GRUND – NIVÅ 3

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska kunna skriva sammanfattningar utifrån talad och skriven engelska samt kunna skriva lättförståeliga berättelser med sammanhang.

Eleven ska kunna tala med språkligt flyt, variation och sammanhang

Eleven ska kunna läsa och förstå längre och mer avancerade skönlitterära texter samt kunna uttrycka sig varierat i skrift.

 

KURSPLAN FÖR MATEMATIK GRUND – NIVÅ 1

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska ha förmåga att använda, utveckla och uttrycka nya kunskaper i matematik samt kunna följa, förstå och pröva matematiska resonemang.

Eleven ska vidare ha förmåga att reflektera över matematikens betydelse för kultur och samhällsliv.

KURSPLAN FÖR MATEMATIK GRUND – NIVÅ 2

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska kunna använda matematiska begrepp och metoder för att formulera och lösa problem samt kunna förstå matematiska resonemang.

 

KURSPLAN FÖR MATEMATIK GRUND – NIVÅ 3

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska kunna visa säkerhete i sitt problemlösningsarbete och använda olika metoder och tillvägagångssätt, samt kunna skilja på fakta och antaganden.

Eleven ska kunna visa säkerhet i sina beräkningar och sitt problemlösningsarbete, välja och anpassa räknemetoder och hjälpmedel till den aktuella problemsituationen samt värdera beräkningarnas för- och nackdelar.

Eleven ska kunna utveckla problemställningar, ta del av andras argument, framföra utifrån dessa eget matematiskt grundade idéer. Eleven ska kunna använda generella strategier vid uppgifternas planering och genomförande samt analysera och redovisa strukturrerat på ett korrekt matematiskt språk

 

KURSPLAN FÖR SAS GRUND – NIVÅ 1

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs


Eleven ska kunna förstå och själv använda det svenska språket i tal och skrift i de olika situationer eleven ställs inför, aktivt och med tydligt uttal kunna delta i samtal och diskussioner, kunna sammanhängande muntligt återberätta något som eleven hört, läst, sett eller upplevt samt muntligt kunna redovisa ett arbete så att innehållet framgår och är begripligt.

kunna läsa och tillgodogöra sig till nivån avpassad skönlitteratur och förstå faktatexter av den art som behövs i skolarbetet.

KURSPLAN FÖR SAS GRUND – NIVÅ 2

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska kunna ta del av, reflektera över och värdera innehåll och uttrycksmedel i bild och film, samt kunna läsa, reflektera över och sätta in i ett sammanhang några skönlitterära verk och författarskap med betydelse för människors sätt att leva och tänka

KURSPLAN FÖR SAS GRUND – NIVÅ 3

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven ska kunna skriva olika sorters texter så att innehållet framgår tydligt och med en sådan språkriktighet som syftet med skrivandet kräver, både vid skrivande för hand och med dator, samt kunna uppfatta variationer, värdeladdningar och nyanser i det svenska språket.