Gymnasiekurser

KURSPLAN FÖR ENGELSKA 5

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska själv ta större ansvar för planeringen av de språkliga framstegen och utveckla sin förmåga att kommunicera och interagera på engelska, såväl muntligt som skriftligt, i skiftande sammanhang kring varierande frågor och i olika situationer och bearbeta uttal och formell säkerhet.

Eleven ska förbättra sin förmåga att läsa och förstå skönlitteratur, sakprosa och facktexter och kunna reflektera och kritiskt granska det lästa.

 

KURSPLAN FÖR ENGELSKA 6

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska fördjupa sin förmåga att förstå engelska som talas i olika delar av världen samt kunna reflektera över levnadssätt, kulturtraditioner och samhällsförhållanden i dessa länder.

Eleven ska med god behållning kunna läsa engelskspråkig skönlitteratur samt kunna reflektera, diskutera och argumentera om innehållet i texterna ur olika perspektiv.

Eleven ska, såväl muntligt som skriftligt, förbättra sin förmåga att bearbeta språket mot större variation, formell säkerhet och tydlighet.

 

KURSPLAN FÖR MATEMATIK 1

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska kunna arbeta inom matematiken både med och utan tekniska hjälpmedel och vidare kunna lösa algebraiska vardagliga problem av betydelse för individen själv och samhället och vidare ha förståelse för geometriska begrepp och kunna använda dem i vardagssituationer för att lösa olika typer av problem.

Eleven ska kunna förstå grundläggande statistik och enklare former av ekvationer och använda den bästa metoden för att lösa dem.

Eleven ska ha kunskaper i privatekonomi för att bli en självförsörjande medborgare.

Eleven måste eleven vara väl förtrogen med modeller för hur det ekonomiska kretsloppet fungerar och förstå matematikens betydelse för hela den finansiella sektorn och kulturen.

KURSPLAN FÖR MATEMATIK 2

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

I matematik 1 vidareutvecklas och fördjupas innehållet i Matematik 2 och eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i matematiska begrepp och metoder som möjliggör problemlösning inom olika områden. Statistik är ett annat huvudmoment som vi arbetar aktivt med för att öka förståelsen för olika sätt att åskådliggöra matematiken.

 

KURSPLAN FÖR PSYKOLOGI 1

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs
Eleven ska beredas möjlighet att utveckla och fördjupa förståelsen av sig själv och därmed kunna sätta in sig i andra människors livssituation och ha förståelse och empati för dessa. Att vi människor är olika samt hur kommunikation öppen som dold påverkar individen.
Eleven ska få insikt om hur fördomar uppstår och sprids i vårt samhälle. Att öka förståelsen för olika psykologiska reaktioner och öka toleransen för avvikande beteenden i vårt samhälle.
Elevens egna frågeställningar kring existentiella funderingar, livets möjligheter och faror behandlas.
Olika psykologiska teorier och perspektiv används som redskap för att nå dessa mål.

Eleven ska själv söka kunskap och våga ta ställning i olika frågor, som eleven sedan kan redovisa både skriftligt och muntligt inför gruppen. Exempel på arbetsmetoder som eleven kan använda sig av är rollspel, fall analyser i nära anknytning till verkligheten, filmanalyser, drömtolkningar, intervjuer/enkäter och reportage eller utställningar.

KURSPLAN FÖR PSYKOLOGI 2

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

I Psykologi 2 vidareutvecklas innehållet i Psykologi 1.
Eleven ska få insikt i värdet av ett öppet och medvetet förhållningssätt gentemot andra människors värderingar och livssituation och självständigt, utan handledning, kunna söka källor och dra slutsatser om deras validitet.
Eleven skall självständigt och kritiskt, utan handledning, på ett metodiskt och systematiskt sätt kunna analysera komplext psykologiskt material som är relevant för tillämpningsområdet.
Eleven ska självständigt, kunna dra paralleller, jämföra samt dra egna slutsatser utifrån olika psykologiska infallsvinklar.

Eleven skall kunna redovisa sina kunskaper såväl skriftligt som muntligt inför gruppen.

 

KURSPLAN FÖR RELIGION 1

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs
Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan. Kursen betonar moraliska och etiska frågor och människors sätt att förhålla sig till andra med samma syn på livet och de med skilda uppfattning/ar beroende på livsåskådning eller religionstillhörighet.
Eleven ska ges möjlighet att reflektera över existentiella, moraliska och etiska frågor och över vad ens eget ställningstagande kan ha för effekt på andra och hur man kan nå förståelse mellan olika slags livstolkningar.
Eleven ska ha fått insikter om olika världsreligioner och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder.

KURSPLAN FÖR RELIGION 2

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Kurs 2 bygger på innehållet i kurs A och elevens kunskaper och färdigheter på tros- och livsåskådningens område vidareutvecklas.

 

KURSPLAN FÖR SAMHÄLLSKUNSKAP 1

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska fördjupa och bredda sina kunskaper om samhället, dess lagar, nutida och historiska politiska system, bl a vår sedvanerätt, allemansrätt, landskapslagarna till 1734-års lag. Brottsfall. Genomgång av brottsutvecklingen och de olika straffens innehåll.

Eleven ska vidare inhämta kunskaper om svenskt statsskick, bl a olika rättskällor som grundlagarna, regeringsformen, successionsförordningen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsförordningen, sekretesslagstiftning och hur olika lagar stiftas. Parlamentarismens grunder såsom tros-, åsikts-, yttrande-, mötes- och pressfrihet, allmän och lika rösträtt i fria, hemliga och regelbundna val till en folkrepresentation samt flerpartisystem med frihet att bilda nya partier.
Eleven ska kunna redogöra för begrepp som makt, konflikt, ideologi, klass, påverkan, absolut, relativ, kvalificerad majoritet och förstärkt majoritet.

Eleven ska genom exempel med praktiska övningar under handledning få en ökad förståelse för och fördjupade kunskaper i internationell politik, rättssamhället, budgetarbete, förstå sin egen roll i det ekonomiska kretsloppet, konsumtionens betydelse för individen och samhället, samt olika statliga myndigheters befogenheter och konsekvenser för den enskilda individen.

KURSPLAN FÖR SAMHÄLLSKUNSKAP 2

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska genom egna undersökningar och analyser bredda och fördjupa sina kunskaper om samhället och dess historia, genom att välja något av ämnena i Samhällskunskap 1 och studera på djupet, samt också kunna redogöra för utländska statsskick, familjerätt och konsumenträtt, familjens kulturella betydelse för en individs levnad som födsel, adoption, vårdnad, god man, förmyndare och död, arv och testamente. Regelverket kring föräldraskapet och olika typer av transfereringar. Konsumentskydd med skillnader mellan äktenskap och sambolagstiftning liksom registrerat partnerskap. Olika köp och avtal inom konsumentskydd. Fastighetsrätt med genomgång av aktuellt regelverk som köp och försäljning, lagfart, lån och pantbrev och olika typer av upplåtelseformer och boendemiljöer. Privatekonomi på individnivå med aktuell skattelagstiftning och budget. Grundkurs i att starta eget med olika former av näringsverksamhet, skatter och avgifter för individen i det svenska samhället som deklaration och pensioner. Samhällsekonomi med all terminologi och de olika teorier som idag är verksamma inom ämnet.
Massmedias roll i det svenska samhället, journalisternas roll och regelverk.

KURSPLAN FÖR SAS 1

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska få ökad säkerhet i att kommunicera såväl muntligt som skriftligt och vidareutveckla sin förmåga att lära, lyssna, läsa och tänka. Genom studium av texter i vid bemärkelse ska eleven få ökade kunskaper om svensk kultur och svenskt samhällsliv.

Eleven ska vidareutveckla sin förmåga att, såväl muntligt som skriftligt, presentera berättelser, jämförelser, referat, och argumentation och därmed träna språkriktighet och skriftliga tekniker.

Eleven ska få kunskaper om och kunna recensera svensk och utländsk litteratur, filmer, TV-program och också göra fördjupningsarbeten efter eget val.

 

KURSPLAN FÖR SAS 2

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska fördjupa och vidareutveckla sin språkliga förmåga genom bl a längre muntliga framställningar, analyser av olika typer av texter, svensk och utländsk litteratur, facktexter, tidningar, etc.

Eleven ska förbättra sin förmåga att samla material, analysera, planera, träna kritiskt tänkande och argumentation. Förutom analytiskt, argumenterande och utredande skrivande tränas kontinuerligt utvecklingen av det egna personliga skrivandet.

KURSPLAN FÖR SVENSKA 1

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Eleven ska kunna förmedla åsikter, erfarenheter och iakttagelser, förhållanden och kunskaper i tal och skrift på ett sätt som är anpassat efter situationen och mottagaren och för framtida studier, yrkesval och/eller entreprenörskap.

Eleven ska kunna använda skrivandet som ett medel för att utveckla tänkande och lärande, kunna delta i samtal och diskussioner med olika syften och hålla anföranden inför en grupp på ett sätt som är anpassat efter situation och mottagare.

Eleven ska kunna formulera egna tankar och iakttagelser och göra egna bedömningar vid läsning av saklitteratur och litterära texter från olika tider och kulturer, samt via litteratur av olika slag komma i kontakt med myter och motiv i litteraturen,

 

vilka speglar frågor som har sysselsatt människor under olika tider.

Eleven ska studera grundläggande grammatik samt bli medveten om skillnader mellan talat och skrivet språk och vidare kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap från bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att skriva och kommunicera.

Eleven ska fördjupa sina kunskaper inom något område av svenskämnet utifrån intressen, behov, vald studieinriktning eller framtida yrkesval eller entreprenörskap
KURSPLAN FÖR SVENSKA 2

Mål som den studerande ska ha uppnått efter avslutat kurs

Svenska 2 bygger vidare på innehållet i ämnet Svenska 1.

Eleven ska vidare utveckla sitt skrivande och tänkande som ett redskap för kommande studier och arbetsliv/entreprenörskap bl a genom det rika utbud av olika texter som ingår i kursen.
Eleven ska kunna jämföra och se samband mellan litterära texter från olika tider och kulturer samt mellan texter till vald studieinriktning/yrkesval/entreprenörskap. Detta görs enklast genom att finna samband mellan äldre och ny litteratur och ingången bör då vara ny litteratur eller film och kan anpassas till den studerandes förutsättningar, studieinriktning, intressen, yrkesval/entreprenörskap. På så sätt kan också den studerande få kunskap om centrala svenska, nordiska och internationella verk och stifta bekantskap med författarskap från olika tider, kulturer och epoker.
Genom att studera olika sorters litteratur, film, aktuella händelser, yrkesbeskrivningar, arbetsmarknadspolitik etc. kan de studerande göra iakttagelser av och diskutera språksociologiska skillnader och språkhistoria.