Likabehandling

Vision för Niketo

Vår vision är att Niketo, under den fortsatta tillväxten av företaget, ska utveckla och bygga vidare på den anda och de kunskaper hos all personal som utgör grundpelarna för vår verksamhet:
– Varje elev som kommer till oss ska känna att hennes/hans hela livssituation beaktas och att utbildningen formas därefter.
– Varje elev ska känna att atmosfären är öppen, tillåtande, välkomnande och kreativ.
– Varje elev ska ha möjlighet att själv bestämma vilken takt man vill studera i samt att individuell hjälp erbjuds dem som behöver det.
– Varje elev ska också känna att all utbildning underlättar övergången till arbete och/eller fortsatta studier.
– Varje elev ska kunna dra nytta av våra lärares höga ämneskompetens och engagemang, samt känna att var och en behandlas på ett respektfullt och värdigt sätt.

En viktig del i denna vision har vår likabehandlingsplan, som omfattar alla som arbetar på Niketo. Varje ny elev som kommer till skolan informeras också.

 Likabehandlingsplan för Niketo
Ansvarig: Kerstin Eriksson

Diskrimineringslag (2008:567), som trädde i kraft 1 januari 2009 visar skolans ansvar och ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Varje verksamhet som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan. All personal har ett gemensamt ansvar att förebygga, upptäcka och vidta åtgärder när det gäller diskriminering och annan kränkande behandling, betr.
– Kön
– Könsöverskridande identitet eller uttryck
– Etnisk tillhörighet
– Religion eller annan trosuppfattning
– Funktionshinder
– Sexuell läggning
– Ålder
– Övriga faktorer som kan ligga till grund för en diskriminerande behandling.

Förutom information till varje ny elev arbetar vi också förebyggande genom att i all undervisning beakta likabehandlingsprincipen. I ämnen som historia, svenska, samhällskunskap, etc. faller det sig många gånger naturligt att ta upp frågor som rör människors lika värde, men vi arbetar också långsiktigt genom att t ex diskutera passande litteratur och granska nya läroböcker. Vi klargör tydligt för våra elever att vi helt och hållet tar avstånd från all rasism och främlingsfientlighet, nedsättande uttalanden om kvinnor/män, etniska grupper osv., samt är beredda att omedelbart bemöta alla former av kränkande behandling. Vi har ännu inte haft några fall där någon elev sagt sig ha blivit diskriminerad, men om en sådan situation skulle uppstå diskuterar Niketos ansvariga saken med den person som anser sig ha blivit utsatt. Om vederbörande fortfarande känner sig kränkt kan hen kontakta sin hemkommun.