Genusfrågor

Pedagogiska insatser avseende jämställdhet bland personal och elever på Niketo

Niketo har som arbetsplats ett dubbelt ansvar för jämställdhetsarbetet. Dels omfattar det jämställdhetsarbete med inriktning på personal, dels jämställdhetsarbetet i den pedagogiska verksamheten i skolan. Niketos personal fungerar som föredömen i många avseenden – ett utbildningsföretag startat av en kvinna – och de mönster för jämställdhet som de uppvisar kommer att ha effekt på elevernas attityder och värderingar. Vad man inom skolan åstadkommer av ökad jämställdhet kommer att ha betydelse för de elever som studerar hos oss. Utöver personalsatsningar är det viktigt att man målmedvetet i det pedagogiska arbetet utgår ifrån ett genusperspektiv. Det är viktigt att all personal som arbetar med att elever ges möjligheter att inhämta ökad kunskap och insikt om de egna värderingarna och handlingsmönstren men också att skapa förutsättningar för eleverna att diskutera könsroller och möjliggöra insikter om att såväl kvinnor som män kan vinna på att göra otraditionella yrkesval. Niketo samarbetar med Södertörns högskola i genusfrågor.

Vägledande utgångspunkter


•Det pedagogiska jämställdhetsarbetet ska genomsyra all vår verksamhet.
•Alla elever på skall ges möjligheter att ta del av erfarenheter från personer som gjort ”gränsöverskridande” val vad gäller utbildningsvägar och yrken genom temadagar/studiebesök om jämställdhet.
•Särskild vikt skall läggas vid att informera kvinnor om att satsa på teknik och naturvetenskap, och män på kvinnodominerande yrkesområden.
•Möjligheter att tillfälligt dela upp män/kvinnor i vissa ämnen skall användas om
eleverna därvid ges större utvecklingsmöjligheter.
•Vid beslut om inköp av läromedel skall bedömning göras även utifrån ett genus/jämställdhetsperspektiv.
•Vid införande av IT som pedagogiskt hjälpmedel skall särskild tonvikt läggas vid att män och kvinnor får likvärdiga möjligheter att använda detta hjälpmedel.

Bokning av datorer bör ske utifrån ett könsperspektiv och särskild vikt bör läggas vid att kvinnor bereds plats.
•Projektarbeten på tema jämställdhet skall uppmuntras.
•Diskussioner om språkets betydelse för att befästa alternativt förändra attityder och värderingar.

Uppföljning av jämställdhetsplanen
Lika lön för likvärdigt arbete
Kvinnors och män ska anställas på samma villkor
Tillvarata kvinnors och mäns kompetens och erfarenhet
Uppföljning årligen via medarbetarenkät
Löner i %
Fler kvinnor som chefer på högre nivå
Motverka uppdelning i mans- och kvinnoyrken


www.Arbetsmiljöverket.se
www.Skolverket.se